Nieuwe datumgrenzen BMP per 2011  -  een selectie
uit Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek 2011
Alleen de begindatum wordt hier genoemd, en alleen van soorten waar die gewijzigd is t.o.v. handleiding 2004. Alleen van de algemenere soorten.
Opmerking: voor veel soorten is de sprong naar een vroegere datum zo groot dat dit bij meerjarige inventarisaties kan leiden tot een oneigenlijke toename in de aantallen territoria van die soorten. Een vroegtijdiger en geleidelijker aanpassing van deze datumgrenzen was dan beter geweest.

Voor een toelichting op wat datumgrenzen zijn, zie
http://www.sovon.nl/pdf/Handleiding-BMP.pdf (versie 2004).
Fuut 15 april (was 1 mei)
Aalscholver 15 maart (was 1 mei)
Blauwe Reiger 15 maart (was 15 april)
Bergeend 30 april (was 1 mei)
Krakeend 20 april (was 1 mei)
Krooneend 20 april (was 15 mei)
Kievit 1 april (was 10 april)
Grutto 1 april (was 10 april)
Holenduif 1 maart (was 1 april)
Houtduif 20 april (was 1 mei)
Zomertortel 30 april (was 1 mei)
Koekoek 10 mei (was 15 mei)
Gierzwaluw 15 mei (was 1 juni)
Boerenzwaluw 20 mei (was 1 juni)
Witte Kwikstaart 1 april (was 15 april)
Roodborst 30 april (was 1 mei)
Nachtegaal 5 mei (was 10 mei)
Gekraagde Roodstaart 30 april (was 10 mei)
Cetti's Zanger 15 maart (was 1 april)
Sprinkhaanzanger 30 april (was 1 mei)
Snor 30 april (was 1 mei)
Rietzanger 25 april (was 1 mei)
Bosrietzanger 10 mei (was 15 mei)
Kleine Karekiet 5 mei (was 15 mei)
Spotvogel 10 mei (was 15 mei)
Braamsluiper 30 april (was 1 mei)
Grasmus 25 april (was 1 mei)
Tuinfluiter 30 april (was 1 mei)
Zwartkop 15 april (was 20 april)
Tjiftjaf 10 april (was 15 april)
Fitis 15 april (was 20 april)
Goudhaan 10 april (was 20 april)
Roek 15 maart (was 15 april)
Groenling 15 april (was 1 mei)
Sijs 20 april (was 1 mei)
Kneu 25 april (was 1 mei)
Goudvink 1 april (was 15 april)
Rietgors 15 april (was 1 mei)